Nasza kancelaria

Nasza Kancelaria

Kancelaria adwokacka adwokatów Krzysztofa Misiarza i Macieja Kazimierza Osowickiego to prawnicze przedsięwzięcie z długoletnią tradycją. Jej początki sięgają 2002 roku, gdy koledzy z aplikacji podjęli decyzję o stworzeniu kancelarii, w której najważniejsze będą: profesjonalizm, rzetelność, zaangażowanie i uczciwość. Pomimo upływu lat idea wykreowania miejsca, w którym wysokie kwalifikacje i szerokie doświadczenie przekładają się na fachową pomoc prawną na najwyższym poziomie, pozostała priorytetem.

Zdobywanie kolejnych doświadczeń i odniesione sukcesy, pozwoliły na wyspecjalizowanie się naszej kancelarii się w kompleksowej obsłudze wszystkich typów spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców indywidualnych. Będąc adwokatami nie tracimy z pola widzenia pomocy prawnej świadczonej osobom fizycznym w zakresie prawa karnego, rodzinnego, spadkowego oraz cywilnego.

Cechuje nas zaangażowanie i profesjonalny, indywidualny stosunek do klienta, co przekłada się na najwyższy standard obsługi z oferowaniem klientowi najkorzystniejszych na rynku warunków współpracy. W naszej praktyce kierujemy się zasadami etyki adwokackiej, natomiast priorytetem naszych starań zawsze będzie Państwa satysfakcja, komfort oraz poczucie bezpieczeństwa.

Nasi klienci mają prawo wymagać od nas najwyższej jakości usług.

Nasz zespół

Krzysztof Misiarz, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia prawnicze ukończył w 1998 r. W roku 2002 ukończył aplikację adwokacką, uzyskując na egzaminie adwokackim ocenę bardzo dobrą.

Od tego czasu prowadzi praktykę adwokacką, której specjalizacja obejmuje przede wszystkim prawo karne, rodzinne oraz pomoc osobom fizycznym w zakresie prawa cywilnego. Współpracuje także z przedsiębiorcami, prowadząc bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Pracę zawodową łączy z aktywnością na rzecz samorządu adwokackiego. Od kilku kadencji zasiada w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie, pełniąc aktualnie funkcję jej wicedziekana. Biegle włada językiem niemieckim.

Maciej Kazimierz Osowicki, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia prawnicze w roku 1998. W roku 2002 ukończył aplikację adwokacką, uzyskując na egzaminie adwokackim ocenę dobrą.

Specjalizuje się głównie w prawie karnym, cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego, zobowiązań, rodzinnego, spadków oraz w prawie gospodarczym i administracyjnym, w tym prawem podatkowym.

Prowadzi kompleksową obsługę prawna podmiotów gospodarczych, w tym windykację należności.Jego atutem jest prowadzenie wszechstronnej praktyki zawodowej, którą łączy z dynamizmem działania.

Usługi

Prawo cywilne

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sądowych postępowań procesowych oraz nieprocesowych w imieniu i na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców i osób prawnych dotyczących szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie spraw związanych z prawem zobowiązań oraz sporów powstałych na tle wykonywania rożnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Prowadzimy sprawy w zakresie prawa rzeczowego, spadkowego, ubezpieczeniowego, ochrony dóbr osobistych. Mamy także duże doświadczanie w zakresie prawa budowlanego, prawa nieruchomości, prawa pracy oraz różnego rodzaju spraw rodzinnych. Nasz Zespół specjalizuje się ponadto w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi.

Doradzamy naszym klientom w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych (negocjacje, umowy, kontrakty, opinie prawne).

Prawo rodzinne

Istotnym elementem naszej oferty jest kompleksowa pomoc z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Naszym klientom oferujemy zarówno doradztwo jak i reprezentację w toku postępowań sądowych:

 • w sprawach o rozwód i separację oraz o unieważnienie małżeństwa,
 • w sprawach majątkowych małżeńskich – podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej, w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • w sprawach alimentacyjnych,
 • w zakresie władzy rodzicielskiej oraz pieczy nad małoletnimi dziećmi, o ustalenie kontaktów, miejsca pobytu oraz wydanie dziecka,
 • w sprawach pochodzenia dziecka – ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka,
 • w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Prawo karne

Kancelaria oferuje fachową pomoc prawną w obszarze prawa karnego. Naszą ofertę kierujemy do osób poszukujących obrońcy oraz pokrzywdzonych przestępstwem. Zapewniamy kompleksową oraz profesjonalną pomoc na wszystkich etapach postępowania karnego tj. w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu przed sądem, jak również w postępowaniu karnym wykonawczym. Prowadzimy obronę klientów w sprawach karnych, karno-skarbowych, sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu dotyczącym osób nieletnich. Pomagamy naszym klientom także w postępowaniach dyscyplinarnych.

Naszą ofertę kierujemy także do osób oraz podmiotów pokrzywdzonych, zapewniając fachową pomoc mającą na celu ochronę ich interesów. Zapewniamy uzyskanie skutecznej kompensacji naruszonych przestępstwem dóbr, w tym przede wszystkim naprawienia wyrządzonej szkody oraz zasądzenia należnego zadośćuczynienia.

Zapewniamy reprezentację i ochronę interesów podejrzanego w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję, prokuraturę lub dochodzeniowe organy skarbowe. Bronimy oskarżonych w postępowaniach sądowych oraz sporządzamy wnioski, pisma procesowe i środki zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje).

W karnym postępowaniu wykonawczym pomagamy skazanym w uzyskaniu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, w warunkowym przedterminowym zwolnieniu, uzyskaniu przerwy w wykonywaniu kary pozbawiania wolności, możliwości odbycia kary w warunkach dozoru elektronicznego.

Zapewniamy naszym klientom szybką pomoc w sytuacjach nagłych związanych z zatrzymaniem lub zastosowaniem tymczasowego aresztowania. W takich sytuacjach prosimy o nawiązanie kontaktu za pomocą wskazanych numerów telefonicznych.

Odszkodowania

Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz innym osobom, którym z tytułu powstałej szkody przysługują majątkowe roszczenia odszkodowawcze. Prowadzimy sprawy zarówno na etapie przedsądowym, w toku tzw. postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych.

Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych oraz OC sprawcy szkody.

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie procesowe oraz przygotowanie merytoryczne.

Windykacja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie dochodzenia należności Kancelaria oferuje szeroki zakres usług związanych z dochodzeniem wierzytelności.

W ramach naszych działań oferujemy:

 • pomoc na etapie przedsądowym (sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji przedprocesowych),
 • pomoc na etapie sądowym (skierowanie zawezwania do sądowej próby ugodowej, sporządzanie pozwów w postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym, elektronicznym, opracowywanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń),
 • pomoc na etapie egzekucyjnym (przygotowanie wniosku egzekucyjnego, reprezentacja interesów klienta przed komornikiem sądowym, udział w czynnościach egzekucyjnych, ustalanie majątku i źródeł dochodu dłużnika, współpraca z kancelarią komorniczą w zakresie przebiegu postępowania i skuteczności egzekucji).
 • Pełne zastępstwo wierzycieli we wszystkich rodzajach wskazanych wyżej postępowań.

Ponadto oferujemy również pomoc prawną dłużnikom w zakresie:

 • negocjacji z wierzycielami,
 • ochrony przed bezprawną egzekucją,
 • sporządzania powództw przeciwegzekucyjnych,
 • sporządzania sprzeciwów, zarzutów od nakazu zapłaty.

Prawo pracy

Nasza Kancelaria prowadzi także postępowania z zakresu prawa pracy.

Z jednej strony pomagamy pracownikom w sprawach związanych z :

 • dochodzeniem odszkodowań za niezgodne z przepisami prawa pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak i za wypowiedzeniem
 • o przywrócenie do pracy
 • odszkodowań za rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy
 • dochodzeniem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Z drugiej strony potrafimy skutecznie pomóc pracodawcom w zakresie:

 • obsługi prawno-kadrowej przedsiębiorstwa – przygotujemy regulamin pracy, regulamin wynagradzania
 • pomożemy zgodnie z przepisami prawa pracy rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, czy też podejmiemy się obrony pracodawcy przed roszczeniami pracowników.

Prawo gospodarcze

Od wielu lat współpracujemy z przedsiębiorcami, jak i osobami prawnymi, pomagając im w prowadzeniu działalności gospodarczej. Posiadamy doświadczenie zarówno w doradztwie prawnym, jak i obsłudze procesowej przed sądami i organami administracji publicznej i skarbowej. Profesjonalnie obsługujemy podmioty gospodarcze w ich bieżącej działalności, w tym skutecznie prowadzimy windykacje należności. Nie obca jest nam także wiedza z zakresu ochrony danych osobowych. Przygotujemy niezbędną formalną dokumentację w tym zakresie, jak i wdrożymy praktyczne rozwiązania w biurze i codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Prawo podatkowe

W naszej praktyce zawodowej wielokrotnie prowadziliśmy sprawy z zakresu prawa podatkowego przed organami skarbowymi. Występujemy w imieniu klientów, reprezentując ich interesy zarówno w toku kontroli podatkowej, postępowania podatkowego, a także w toku postępowań odwoławczych i sądowo administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sporządzamy zastrzeżenia do protokołów kontroli, odwołania od decyzji organów skarbowych, skargi do WSA oraz skargi kasacyjne do NSA. Naszym atutem jest połączenie wiedzy z zakresu prawa podatkowego materialnego, jak i doświadczenia procesowego. Dzięki wykonywanemu zawodowi jesteśmy w stanie reprezentować interesy klienta w związku z prowadzoną kontrolą podatkową i jednocześnie pomóc mu w sprawie karno-skarbowej.

Usługi

Kompleksowe usługi prawnicze w kancelarii adwokackiej w Olsztynie

Kancelarie adwokackie w Olsztynie świadczą usługi prawne dla osób fizycznych i prawnych. Zatrudniają doświadczonych prawników biegłych w obsłudze przedsiębiorców indywidualnych oraz każdego typu spółek handlowych a także udzielają porad prawnych dla osób fizycznych. Nasza kancelaria adwokacka w Olsztynie działa od 2002 roku, wyróżniają nas wysokie kwalifikacje, dzięki którym świadczymy usługi na najwyższym poziomie. W każdą prowadzoną sprawę adwokat w Olsztynie angażuje się osobiście, rzetelnie podchodzi do analizy przedstawionych dokumentów oraz pomaga klientowi w gromadzeniu dowodów w sprawie. Dobry adwokat z Olsztyna każdego klienta traktuje indywidualnie, każdy może przyjść do nas ze swoim problemem prawnych związanym z wieloma gałęziami prawa cywilnego i karnego.

Usługi prawne, jaki świadczy kancelaria w Olsztynie z zakresu prawa cywilnego

Sprawy z zakresu prawa cywilnego są zawsze dość skomplikowane i wymagają dogłębnej wiedzy prawniczej, dlatego ważnej jest, aby sprawy sądowe prowadził dobry adwokat z Olsztyna. Prawo cywilne wiąże się nierozerwalnie z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale również dotyczy osób fizycznych, których sprawy rozstrzygane są w procesach sądowych. Nasza kancelaria w Olsztynie podejmuje się reprezentowania klientów w sprawach dotyczących zobowiązań oraz sporów związanych z wykonywaniem różnych umów cywilnoprawnych. W Olsztynie adwokat prowadzi sprawy z zakresu prawa: rzeczowego, ubezpieczeniowego, spadkowego, ochrony dóbr osobistych, prawa budowlanego, nieruchomości, prawa pracy i spraw rodzinnych.

Adwokat w Olsztynie d/s prawa rodzinnego

Nasz prawnik d/s rozwodów w Olszynie świadczy kompleksową pomoc prawną, doradza klientom oraz reprezentuje ich interesy na sali sądowej. Prawnik w Olsztynie prawo rodzinne posiada w swojej specjalizacji i pomaga klientom w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, podziale majątku itd. Mamy świadomość, że spory rodzinne należą do emocjonujących wydarzeń, dlatego do każdej sprawy podchodzimy z empatią i wspieramy klienta na każdym etapie prowadzonej sprawy. W kancelarii adwokat d/s alimentów w Olsztynie, stara się uzyskać rozstrzygnięcie, co do ich wysokości na rozprawie rozwodowej lub jeszcze przed jej rozpoczęciem. Nasz adwokat rozwodowy w Olsztynie pomaga klientom w uregulowaniu spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, opieki nad małoletnimi dziećmi, kontaktami i miejscem ich pobytu.

Z zakresu prawa rodzinnego adwokat w Olsztynie, podejmuje się reprezentowania klienta podczas podziału majątku wspólnego, który został zgromadzony w czasie trwania małżeństwa. Są to często trudne sprawy, które trwają latami. W przypadku podziału majątku adwokat w Olsztynie, zajmuje się gromadzeniem stosownych dokumentów, udziela klientowi porad odnośnie strategii prowadzenia sprawy. Przedmiotem sporów rodzinnych staje się także, dziedziczenie, nasz prawnik d/s spadków w Olsztynie, posiada dużą wiedzę prawniczą i potrafi udzielić cennych wskazówek już podczas konsultacji. Na sali sądowej prowadzi sprawy o zachowek, dział spadku, wydziedziczenie itp. Sprawy z zakresu prawa spadkowego adwokat w Olsztynie prowadzi z dużym sukcesem, uczestniczy w szacowaniu masy spadkowej i negocjuje ze stronami sporu.

Adwokat w Olsztynie – prawo karne, odszkodowania

W zakresie prawa karnego adwokat w Olsztynie świadczy kompleksową pomoc prawną, jest ona skierowana zarówno do osób poszkodowanych jak i sprawców, którzy potrzebują obrońcy. Nasza kancelaria prawna w Olsztynie udziela wsparcia prawnego nie tylko w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organa ścigania i prokuraturę, ale również na sali sądowej i postępowaniu karnym wykonawczym. Naszą pomoc oferujemy w sprawach karnych, karno-skarbowych, dotyczących osób nieletnich oraz w sprawach o wykroczenia itd. W naszej kancelarii adwokat d/s odszkodowań w Olsztynie udziela pomocy prawnej dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych a także każdej osobie, której przysługują roszczenia odszkodowawcze.  Sprawy o odszkodowania powypadkowe w Olsztynie nasi adwokaci wygrywają na rzecz swoich klientów, reprezentują ich interesy na każdej rozprawie sądowej.

Kancelaria adwokacka w Olsztynie – windykacja

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw w zakresie windykacji w Olsztynie i świadczymy usługi, które wiążą się z dochodzeniem wierzytelności. Nasza pomoc rozpoczyna się od sporządzania wezwań do zapłaty, prowadzimy negocjacje z dłużnikami i udzielamy wszechstronnej pomocy w procesie sądowym. Dobry prawnik z Olsztyna sporządzi skierowanie zawezwania do sądowej próby ugodowej, pozwy w różnych postępowaniach zarówno zwykłym jak i nakazowym. Przygotuje wniosek egzekucyjny i będzie reprezentował klienta przed komornikiem sądowym itd.

Pro Bono

Pro Bono

Nie tracąc z pola widzenia społecznej misji Adwokatury oraz postrzegając ją m.in. jako konieczność udzielania pomocy prawnej także osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, których nie stać na uiszczenie symbolicznych nawet kwot z tytułu udzielonej porady, a które to osoby właśnie na skutek swego ubóstwa są już na starcie postawione w gorszej sytuacji niż ich ewentualny przeciwnik, zdecydowaliśmy się, w takich właśnie przypadkach na udzielanie porad prawnych bezpłatnie.

Z bezpłatnych porad prawnych mogą skorzystać osoby fizyczne znajdujące się w trudnej sytuacji majątkowej. Trudna sytuacja materialna powinna zostać potwierdzona m.in. stosownym dokumentem, np. zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub wykazana w inny sposób, z którego wynikać będzie trudna sytuacja danej osoby.

Zakwalifikowanie danej osoby do udzielenia bezpłatnej porady prawnej jest pozostawione decyzji adwokatów prowadzących kancelarię, którzy mogą jej odmówić, jeżeli uznają, iż zainteresowany nie spełnia warunków do udzielenia takiej pomocy.
Bezpłatne poradnictwo prowadzane jest w trakcie dyżurów, które mają miejsce w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 13.00 do 15.00. Chcąc skorzystać z poradnictwa pro bono należy telefonicznie ustalić z wyprzedzeniem termin spotkania, korzystając z podanych numerów kontaktowych. Osobom nie umówionym uprzednio na spotkanie zostanie udzielona pomoc prawna pod warunkiem dysponowania przez adwokatów czasem w trakcie dyżuru, który pozwoli na udzielenie stosownej porady.

Jeżeli osoba potrzebująca pomocy wyrazi na to zgodę pomoc prawna zostanie udzielona przez aplikantów adwokackich zatrudnionych w kancelarii.

Strefa wiedzy

Warto przeczytać:

Adwokaci Twojego Sukcesu

ul. Dąbrowszczaków 24 / 4-5
10-541 Olsztyn
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00

Kontakt

Adwokat
Krzysztof
Misiarz

609 062 830
kmisiarz@wm.pl

Adwokat
Maciej Kazimierz
Osowicki

608 287 128
kancelaria@wm.pl